Google Certification Program 現在改成為 Google Partners

認證科目如下:

Google AdWords

  • AdWords 入門測驗 (第一科沒有證書,必考)
  • 搜尋聯播網廣告
  • 多媒體廣告
  • 影片廣告
  • 購物廣告
  • Google 行動廣告

Google Analytics (分析)

  • 數位分析基礎知識課程
  • Google Analytics (分析) 平台運作原理
  • 電子商務分析
  • 行動應用程式分析基礎知識課程